فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

مول 7(LAE7)

2000
کیلو گرم
960000
1920000000
2112000000
تعداد کل سفارش
1
2112000000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
211200000