فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

بوراکس

1
کیلو گرم
900000
90000
90000
تعداد کل سفارش
1
3400000
حمل و نقل
2500000
روش پرداخت
قیمت نهایی
3400000