فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پیک اسنپ به شماره سفارش 604562395

1
عدد
635000
635000
635000
تعداد کل سفارش
1
635000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
635000