فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

برچسب لیبل محصول

8
عدد
350000
2800000
2800000
تعداد کل سفارش
1
2800000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
2800000