فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

گلی اکسال 40 درصد چینی

10
کیلو گرم
3،100،000
31،000،000
اعمال نشد
31،000،000
تعداد کل سفارش
1
31،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
31،000،000