فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سولفوريک اسید 98% – 95% گرید USP | دکتر مجللی - 1 لیتر

4
لیتر
1650000
6600000
7194000
تعداد کل سفارش
1
71940000
حمل و نقل
0
روش پرداخت
قیمت نهایی
71940000