فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کلرید روی چینی | chemex

1
1 کیلو گرم
2280000
2280000
2485200
تعداد کل سفارش
1
2485200
حمل و نقل
ارسال هماهنگ شود
روش پرداخت
قیمت نهایی
2485200