فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

بنزالکونیوم کلراید 50 درصد چینی|chemex

1
1 کیلو گرم
1530000
1530000
1667700
تعداد کل سفارش
1
1667700
حمل و نقل
0
روش پرداخت
قیمت نهایی
1667700