فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

هیدروکلریک اسید 37% |اسید هیدروکلریک

20
لیتر
200،000
4،000،000
400،000
4،400،000
تعداد کل سفارش
1
4،400،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
4،400،000