فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

مخابرات 02146049683

1
1
5368000
5368000
5368000
تعداد کل سفارش
1
5368000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
5368000