فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

سیکلو هگزیل آمین

19
کیلو گرم
3،200،000
60،800،000
اعمال نشد
60،800،000
تعداد کل سفارش
1
60،800،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
60،800،000