فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کلریدریک 37% (extra pure) 2/5 لیتری

1
255000
255000
2805000
تعداد کل سفارش
1
2805000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
2805000