فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اشتراک 1 ماهه نامحدود (دسترسی به همه محصولات)

1
1290000
1290000
1290000
1290000
تعداد کل سفارش
1
1290000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
1290000