فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

کلر نیرو کلر 65 درصد ردیف 1901

180
کیلو گرم
565،000
101،700،000
اعمال نشد
101،700،000
تعداد کل سفارش
1
101،700،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
101،700،000