فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

متیل متا اکریلات

20
کیلو گرم
3050000
61000000
61000000
تعداد کل سفارش
1
61000000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
61000000