فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

دی متیل فرمامید (DMF)

2
کیلو گرم
1،640،000
3،280،000
328،000
3،608،000
تعداد کل سفارش
1
3،608،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
3،608،000