فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

پمپ الکتروژن 0/5 اسب HP

1
21500000
21500000
21500000
تعداد کل سفارش
1
21500000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
21500000