فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

مونو کلرو استیک اسید|MCA|نیروکلر

1
1 کیلو گرم
960000
960000
1050600
تعداد کل سفارش
1
1056000
حمل و نقل
پس کرایه باربری
روش پرداخت
قیمت نهایی
1056000