فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

مونو کلرو استیک اسید|MCA|نیروکلر - 25 کیلو گرم

100
کیلو گرم
520000
52000000
57200000
تعداد کل سفارش
1
57200000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
57200000