فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

سدیم متوکساید در متانول (گرید Lab)|نوترون - 1 لیتر

1
لیتر
3،400،000
3،400،000
340،000
3،740،000
تعداد کل سفارش
1
3،740،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
3،740،000