فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم هیدروکسید مایع

1
کیلو گرم
250000
250000
250000
2
باریم کلراید
1
کیلو گرم
45000
45000
45000
3
سدیم استات
1
کیلو گرم
100000
100000
100000
4
روی کلراید
1
کیلو گرم
150000
150000
150000
5
آهن کلراید
1
کیلو گرم
130000
130000
130000
6
اسانس
500
گرم
300000
300000
300000
تعداد کل سفارش
6
7500000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
7500000