فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سیکلو هگزال امید

1
1
3460000
3460000
3806000
تعداد کل سفارش
1
3806000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
3806000