فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اسید سولفامیک

25
کیلو گرم
760،000
19،000،000
19،000،000
تعداد کل سفارش
1
19،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
19،000،000