فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

مونو اتانول آمین سولفات

440
کیلو گرم
2،950،000
1،298،000،000
اعمال نشد
1،298،000،000
2
2-methoxy ethylamine
420
کیلو گرم
3،700،000
1،554،000،000
1،554،000،000
تعداد کل سفارش
2
2،852،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
2،852،000،000