فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

حمل و نقل از شور اباد و انبارداری

5000000
5000000
5000000
تعداد کل سفارش
1
5000000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
5000000