فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

حقوق خانم شادی دولت شاهی

1
1
94907020
949070280
949070280
تعداد کل سفارش
1
949070280
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
949070280