فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سود |پرک|جامد|کاستیک|سدیم هیدروکسید|نیروکلر - 1 کیلو گرم

1
کیلو گرم
590،000
590،000
59،000
649،000
تعداد کل سفارش
1
649،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
649،000