فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

ثبت آگهی محصول

1
عدد
890،909
890،100
89،010
980،100
تعداد کل سفارش
1
980،100
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
980،100