فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

اکتیویتور

5000
کیلو گرم
1،750،0000
8،750،000،000
875،000،000
9،625،000،000
2
استابلایزر
5000
کیلو گرم
1،400،000
7،000،000،000
7،700،000،000
تعداد کل سفارش
2
17،325،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
17،325،000،000