فاکتور خرید و فروش

خریدار

فروشنده

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

حمل 2 تن مول 7

1
1
عدد
17000000
17000000
2
انبارداری
10
عدد
3300000
33000000
33000000
تعداد کل سفارش
2
50000000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
50000000