فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

نیتریک اسید 65 % گرید Extra pure | دکتر مجللی

1
1 لیتر
1800000
1800000
1962000
تعداد کل سفارش
1
1962000
حمل و نقل
2000000
روش پرداخت
قیمت نهایی
3962000