فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

کلر نیرو کلر ردیف 1295

225
کیلو گرم
560،000
126،000،000
اعمال نشد
126،000،000
تعداد کل سفارش
1
126،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
126،000،000