فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (ریال)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
1

سود پرک

25
کیلو گرم
300،000
7،500،000
اعمال نشد
7،500،000
تعداد کل سفارش
1
7،500،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
7،500،000