فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سدیم هیدروکسید (صنعتی)

2
کیلو گرم
750000
1500000
1650000
2
پتاسیم هیدروکسید (صنعتی)
2
کیلو گرم
1500000
3000000
3300000
3
هیدروکلریدریک اسید (صنعتی)
20
کیلو گرم
1250000
2500000
2750000
4
تولوئن (صنعتی)
2
لیتر
900000
1800000
1980000
5
دی ان بیوتیل امین (مرک)
1
لیتر
30000000
30000000
33000000
6
ایزوپروپیل الکل (صنعتی)
5
لیتر
1300000
6500000
7150000
7
برموفنل بلو (مرک)
250
گرم
20000000
20000000
22000000
8
اتانول 98 درصد
5
لیتر
1500000
7500000
8250000
9
فنل فتالئین (مرک)
250گرم
گرم
13000000
13000000
14300000
10
استیک اندرید (مرک)
2
لیتر
45250000
90500000
99550000
11
ایمیدازول (مرک)
500
گرم
40000000
40000000
44000000
12
پیریدین (مرک)
1
لیتر
7500000
7500000
8250000
تعداد کل سفارش
12
246180000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
246180000