فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

سیکلوهگزیل آمین

1
19 کیلویی
60،000،000
60،000،000
6،000،000
66،000،000
تعداد کل سفارش
1
66،000،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
66،000،000