فاکتور خرید و فروش

فروشنده

خریدار

ردیف
شرح کالا یا خدمات
مقدار/ تعداد
واحد کالا
مبلغ واحد
مبلغ کل محصول (تومان)
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
جمع مبلغ کل بعلاوه 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده (تومان)
1

اتانول 96 درصد

420
لیتر
1،200،000
504،000،000
50،400،000
554،400،000
2
دی اتیل هیدروکسیل آمین (deha)
10
لیتر
8،400،000
84،000،000
92،400،000
تعداد کل سفارش
2
646،800،000
حمل و نقل
-
روش پرداخت
قیمت نهایی
646،800،000