جداکننده ها

[vc_row][vc_column][us_separator text=”پیشفرض” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator icon=”fas|star” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator text=”کوتاه” show_line=”1″ line_width=”30″][us_separator show_line=”1″ line_width=”30″][us_separator icon=”far|heart” show_line=”1″ line_width=”30″][us_separator text=”تمام عرض” show_line=”1″ line_width=”screen”][us_separator show_line=”1″ line_width=”screen”][us_separator icon=”fas|arrow-down” show_line=”1″ line_width=”screen”][us_separator thick=”2″ style=”dashed” text=”با آیکون و اندازه های مختلف” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator thick=”3″ style=”dotted” color=”primary” icon=”fas|chevron-down” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator thick=”3″ color=”secondary” icon=”fas|cog” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator thick=”5″ style=”double” text=”با رنگ های مختلف با اندازه های مختلف” show_line=”1″ line_width=”default” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23d35098%22%7D%7D”][us_separator style=”dashed” icon=”far|image” show_line=”1″ line_width=”default” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%231e73be%22%7D%7D”][us_separator thick=”5″ style=”dotted” icon=”fas|asterisk” show_line=”1″ line_width=”default” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%2340d173%22%7D%7D”][us_separator thick=”3″ style=”double” text=”افزودن هر نوع متن” show_line=”1″ line_width=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”primary” us_bg_image=”4995″ us_bg_parallax=”vertical” us_bg_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” us_bg_image_source=”media”][vc_column][us_separator icon=”fas|tree” show_line=”1″ line_width=”30″][us_separator thick=”3″ style=”dotted” text=”همه جداکننده های دیگر” show_line=”1″ line_width=”default” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffe923%22%7D%7D”][us_separator icon=”far|star” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator thick=”2″ style=”dashed” text=”شیک و مدرن” show_line=”1″ line_width=”screen” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%234bf4a5%22%7D%7D”][us_separator icon=”far|heart” show_line=”1″ line_width=”default”][us_separator thick=”3″ style=”double” text=”با پس زمینه سفارشی” show_line=”1″ line_width=”default” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffafaf%22%7D%7D”][us_separator style=”dotted” icon=”fas|arrow-up” show_line=”1″ line_width=”30″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%233ad5fc%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]