آیکون باکس

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

استایل آیکون ها با رنگبندی نامحدود

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox color=”secondary” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox color=”contrast” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox color=”light” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”secondary” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”contrast” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”outlined” color=”light” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”secondary” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”contrast” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox style=”circle” color=”light” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

رنگ بندی متنوع و نامحدود

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|check-square” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ bg_color=”” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|arrows-alt” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” bg_color=”” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ bg_color=”” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|globe” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ bg_color=”” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fab|whatsapp” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#69db43″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#69db43″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|cube” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#8224e3″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#ffbd23″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|ship” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#1e73be” title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#1e73be”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|subway” style=”outlined” color=”custom” icon_color=”#ffbd23″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#dd3333″][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”far|gem” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#ffffff” title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#00bcd4″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|cog” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#fff1c4″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#009688″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|comments” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#5c6bc0″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#ffd54f”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox icon=”fas|cloud” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#c5e1a5″ title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” circle_color=”#455a64″][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

آیکون های جذاب

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|tree” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|lock” style=”outlined” title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|check-square” style=”circle” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|briefcase” iconpos=”left” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=”” alignment=”left”]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”ابزاروردپرس” type=”circle” external=”” alignment=”left”]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”ابزاروردپرس” type=”default” external=”” alignment=”left”]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][vc_column_text]

اندازه های متنوع آیکون یاکس

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”24px” title=”ابزاروردپرس” title_size=”20px” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ابزاروردپرس تیمی قوی در وردپرس ایران است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”48px” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”70px” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”90px” title=”ابزاروردپرس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ابزاروردپرس در ایران تیمی قوی است.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]