باکس اکشن

[vc_row][vc_column][us_cta title=”اکشن باکس با رنگ پسزمینه دلخواه” color=”light” title_tag=”h3″ btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کیلک” second_button=”1″ btn2_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn2_label=”خرید” button_label=”Click Me” button_link=”#” button_color=”primary” button_type=”raised” button_size=”big” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”9″ btn_size=”15px” btn2_style=”10″ btn2_size=”15px”]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_cta][us_separator][us_cta title=”اکشن باکس با رنگ اصلی” title_tag=”h3″ btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کلیک” btn_size=”18px” btn_icon=”fas|user-plus” button_label=”Click Me” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”raised” button_icon=”mdfi_social_group_add” button_iconpos=”right” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”3″]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_cta][us_separator][us_cta title=”اکشن باکس با رنگ ثانویه” color=”secondary” title_tag=”h3″ controls=”bottom” btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کلیک” btn_style=”7″ second_button=”1″ btn2_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn2_label=”خرید” button_label=”Contrast Button” button_link=”#” button_color=”contrast” button_type=”raised” button_size=”big” button_iconpos=”right” target1=”_self” target2=”_self” btn_size=”15px” btn2_style=”3″ btn2_size=”15px”]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_cta][us_separator][us_cta title=”اکشن باکس با رنگ دلخواه” color=”light” title_tag=”h3″ controls=”bottom” btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کلیک” btn_size=”18px” btn_icon=”fas|play” button_label=”Flat Button” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”flat” button_size=”big” button_icon=”mdfi_navigation_arrow_forward” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”11″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23444444%22%2C%22background-color%22%3A%22%23ffd323%22%7D%7D”]ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است. [/us_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate”][vc_column][us_cta title=”اکشن باکس با رنک جانشین” color=”light” btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کیک” btn_size=”18px” button_label=”Click Me” button_link=”#” button_color=”secondary” button_type=”raised” button_size=”big” button_icon=”mdfi_editor_attach_money” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”10″][/us_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”primary”][vc_column][us_cta title=”اکشن باکس تمام عرض با رنگ دلخواه” btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”کلیک” btn_style=”12″ btn_size=”18px” btn_icon=”fas|check” button_label=”Check This” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”flat” button_icon=”mdfi_navigation_check” button_size=”big” target1=”_self” target2=”_self”][/us_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”secondary”][vc_column][us_cta title=”اکشن باکس تمام عرض با رنگ دلخواه” color=”secondary” btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”دکمه سفید” button_label=”White Button” button_link=”#” button_color=”white” button_type=”raised” button_size=”big” button_iconpos=”right” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”3″ btn_size=”15px”][/us_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23333333%22%2C%22background-color%22%3A%22%23b5ea81%22%7D%7D”][vc_column][us_cta title=”اکشن باکس ابزاروردپرس” color=”custom” text_color=”#444444″ btn_link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ btn_label=”دکمه خرید” button_label=”Contrast Button” button_link=”#” button_color=”contrast” button_type=”raised” button_size=”big” button_icon=”mdfi_maps_local_play” target1=”_self” target2=”_self” btn_style=”13″ btn_size=”15px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-top%22%3A%220%22%2C%22padding-right%22%3A%220%22%2C%22padding-bottom%22%3A%220%22%2C%22padding-left%22%3A%220%22%7D%7D”][/us_cta][/vc_column][/vc_row]