شرکت ها : دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه مهندسی شیمی ایران