ثبت خرید و فروش

نوع سند*
شماره سفارش
حقیقی / حقوقی*
نام شرکت*
شناسه ملی *
شماره ثبت شرکت*
نام شخص*
شماره ملی *
رسمی/ غیر رسمی *
شماره نامه *
استان
شهر
آدرس 1*
کد پستی 1*
تلفن1*
موبایل 1*
آدرس 2
کد پستی 2
تلفن2
موبایل 2
تاریخ*
بانک*
پروژه*
ماهیت حساب*
ثبت مالی*
گالری تصاویر
حداکثر اندازه فایل: 10 مگابایت
تعداد محصول *
شرح خدمات یا کالا 1*
مبلغ واحد1*
بسته بندی محصول 1
واحدکالا1*
مقدار 1*
مبلغ کل 1*
10% مالیات و عوارض*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض1*
شرح خدمات یا کالا 2*
مبلغ واحد 2*
واحدکالا2*
10% مالیات و عوارض2*
بسته بندی محصول 2
مبلغ کل 2*
مقدار 2*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض2*
شرح خدمات یا کالا 3*
مقدار 3*
واحدکالا3*
10% مالیات و عوارض3*
مبلغ کل 3*
مبلغ واحد 3*
شرح خدمات یا کالا 4*
مقدار 4*
واحدکالا4*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض3*
مبلغ کل 4*
10% مالیات و عوارض4*
شرح خدمات یا کالا 5*
مبلغ واحد 4*
واحدکالا5*
مقدار 5*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض4*
مبلغ کل 5*
10% مالیات و عوارض5*
نام محصول 6*
مقدار 6*
واحدکالا6*
10% مالیات و عوارض6*
مبلغ کل 6*
مقدار 7*
نام محصول 7*
مبلغ واحد 5*
واحدکالا7*
10% مالیات و عوارض7*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض5*
مبلغ کل 7*
مقدار 8*
نام محصول 8*
مبلغ واحد 6*
واحدکالا8*
10% مالیات و عوارض8*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض6*
مبلغ کل 8*
مقدار 9*
نام محصول 9*
مبلغ واحد 7*
واحدکالا9*
10% مالیات و عوارض9*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض7*
مبلغ کل 9*
مقدار 10*
نام محصول 10*
مبلغ واحد 8*
واحدکالا10*
10% مالیات و عوارض10*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض8*
مبلغ کل 10*
مقدار 11*
نام محصول 11*
مبلغ واحد 9*
واحدکالا11*
10% مالیات و عوارض11*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض9*
مبلغ کل 11*
مقدار 12*
نام محصول 12*
مبلغ واحد 10*
واحدکالا12*
10% مالیات و عوارض12*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض10*
مبلغ کل 12*
مقدار13*
نام محصول 13*
مبلغ واحد 11*
واحدکالا13*
10% مالیات و عوارض13*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض11*
مبلغ کل 13*
مقدار 14*
نام محصول 14*
مبلغ واحد 12*
واحدکالا14*
10% مالیات و عوارض14*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض12*
مبلغ کل 141*
مقدار 15*
نام محصول 15*
مبلغ واحد 13*
واحدکالا15*
10% مالیات و عوارض15*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض13*
مبلغ کل 15*
مقدار 16*
نام محصول 16*
مبلغ واحد 14*
واحدکالا16*
10% مالیات و عوارض16*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض14*
مبلغ کل 16*
مقدار 17*
نام محصول17*
مبلغ واحد 15*
واحدکالا17*
10% مالیات و عوارض17*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض15*
مبلغ کل 17*
مقدار 18*
نام محصول 18*
مبلغ واحد 16*
واحدکالا18*
10% مالیات و عوارض18*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض16*
انبار*
مبلغ کل 18*
مبلغ واحد 17*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض17*
توضیحات ارسال کالا
مبلغ واحد 18*
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض18*